Proiectul în comuna Hortobágy

Planuri de dezvoltare în privin?a protec?iei mediului pentru elementul 6/c din ROHU

1./ Declararea acelor p?r?i care sunt zone din apropierea localit??ilor apar?inând Râului Hortobágy ca fiind arii protejate a naturii de importan?? local? (suprafa?a luciului de ap? ?i partea din albie cu movili??  ?i stuf?ri? ), creând astfel o nou? arie protejat?.

2./ Continuarea activit??ilor de protec?ia naturii în p?r?ile care sunt în apropierea satului precum ?i care sunt în apropierea râului Hortobágy (suprafa?a luciului de ap? ?i partea din albie cu movili?? ?i stuf?ri? ). Cur??area râului ?i a por?iunii de pe mal de de?eurile aruncate, descoperire de racordari ilegale la canalizare, reprimarea speciilor de plante invazive din zon?, echipamente de protec?ie pentru p?s?ri – amplasarea unor obiecte de cuibare pentru p?s?ri în locuri de sta?ionare pentru speciile de p?s?ri.
Organizare de tabere de voluntariat interna?ional de protec?ia naturii de dou? ori, cu o durat? de câte o s?pt?mân?, unde tinerii români ?i maghiari (20-25 de persoane) pe lâng? activit??ile de voluntariat de protec?ia naturii ar putea s? cunoasc? patrimoniul natural ?i cultural al zonei Hortobágy.

3./ Crearea unui traseu educational pe suprafa?a apei ?i pe malul râului Hortobágy de la Hanul Hortobágy pân? la podul feroviar. Traseul educa?ional pe malul râului va fi amenajat pentru vizite de zi ?i de noapte.

4./ La începutul traseului educa?ional va fi amenajat? o sal? de prezentare / expozi?ie unde în cadrul unei expozi?ii permanente va fi prezentat? fauna ?i flora râului Hortobágy ?i astfel vor putea fi prezentate valorile naturale a localit??ii S?lacea din Valea Ierului.

5./ Pentru cei care vin la sala de prezentare ?i particip? la traseul educational care va începe de la Hanul Hortobágy în scopul de a le asigura o parcare civilizat?, se va renova asfaltul existent, d?r?p?nat ?i se va rezolva drenarea apei.

6./ Îmbun?t??iri concepute pentru a reduce efectele negative ale polu?rii luminoase:
Al?turându-ne la programul Parcului Na?ional Hortobágy intitulat „Cerul înstelat“,- în care a realizat etapa de certificare de argint. Inten?ion?m s? înlocuim corpurile de iluminat cu impact negativ asupra naturii s?lbatice ?i a peisajului de noapte din zona administrativ? Hortobágy pe corpurile de iluminat f?r? poluare luminoas?.
Amplasarea unor corpuri luminoase f?r? poluare luminoas? pe malul râului de pe lâng? podul cu nou? arcade ?i pe teritoriul târgului din zona podului, care se încadreaz? în peisaj ?i nu deranjeaz? nici berzele.

7./ În leg?tur? cu acest proiect, dorim s? edit?m diverse publica?ii, albume, o bro?ur? ?i a unui mic film care promoveaz? acest proiect, precum ?i realizarea unei expozi?ii de fotografii.